♦ 过压保护IC(针对5V系统)
● DIO1280      30V 30 mΩ 125ns+100V surge, default
                       6.8V, CSP-12

♦ 充电管理IC

● DIO59020    I2C 5V2A charge +1A OTG, DFN3*3
● DIO59015    I2C 5V1.5A charge +1A OTG, DFN3*3
● DIO59121    5V2A charge, DFN3*3
● DIO59111    5V1.5A charge,  DFN3*3
● DIO5508      5V1A charge, SO-8/DFN3*3


♦ LED 驱动器
● DIO5661      37V1.3A 1.1Mhz PWM dimming Step-Up, SOT23-6
● DIO5718      28V2.0A 1.0Mhz PWM dimming Step-Down, SOT23-6


♦ 负载开关
● DIO7002      5V2.0A 70mΩ limit adj, SOT23-5
● DIO7003      5V2.0A 75mΩ limit fixed, SOT23-5/SO-8/MSOP-8
● DIO7527      5V2.0A 70mΩ limit adj, SOT23-5/SOT23-6/MSOP-8


♦ 复位 IC
● DIO6809      General Reset IC, SOT-23
● DIO6811      General Reset IC with MR,
                       SOT23-5/SOT143


♦ 马达驱动器
● DIO5833      Dual H-Bridge 15V0.6A, QFN3*3/TSSOP-16


♦ 视频滤波驱动
● DIO2561     11M, 480i Video Filter Driver, SC70-5/SO-8
● DIO2673     80M, 1080p Video Filter Driver, ESOP-8


直流电源转换器
DIO6912     24V2.0A 0.5Mhz 0.6V Sync Buck, SOT23-6
DIO6913     24V3.0A 0.5Mhz 0.6V Sync Buck, TSOT23-6
DIO6920     24V2.0A 0.5Mhz 0.6V Sync Buck, TSOT23-6
DIO6930     24V3.0A 0.5Mhz 0.6V Sync Buck, TSOT23-6
DIO6970     24V2.0A 0.5Mhz 0.8V Sync Buck, TSOT23-6
DIO6971     24V3.0A 0.5Mhz 0.8V Sync Buck, TSOT23-6
DIO6957     24V2.0A 0.5Mhz 0.8V Sync Buck, SOT-563
DIO6958     24V3.0A 0.5Mhz 0.8V Sync Buck, SOT-563
DIO6001     5V1.0A 1.5Mhz 0.6V Sync Buck, SOT23-6/DFN2*2
DIO6015     5V1.5A 1.5Mhz 0.6V Sync Buck, SOT23-6
DIO6012     5V2.0A 1.0Mhz 0.6V Sync Buck, SOT23-6
DIO6023     5V2.5A 1.0Mhz 0.6V Sync Buck, SOT23-6
DIO6083     5V3.0A 1.0Mhz 0.6V Sync Buck, DFN2*2


运算放大器
DIO3581     General 1-Channel OPA, SOT23-5/SC70-5
DIO3582     General 2-Channel OPA, SO-8/MSOP-8
DIO3584     General 4-Channel OPA, SO-14/TSSOP-14
DIO20722   High speed 8Mhz 2-Channel OPA, SO-8/
                      MSOP-8/TSSOP-8
DIO2388     High precision 0.08mV 1-Channel OPA,
                      SC70-6/DQFN-10
DIO2352     High precision 0.03mV 2-Channel OPA,
                      SO-8/MSOP-8/TSSOP-8
音频功放
DIO2140      5V2.8W Class D Audio PA, DFN3*3-MSOP-8留言板

留言板

姓名
邮箱
验证码点击更换
问题
发送